Werkgroep Multiculturaliteit

De toegenomen diversiteit heeft voor nieuwe spanningen gezorgd. Hoe gaan we hiermee om?

Onze samenleving heeft in de laatste decennia een enorme verandering doorgemaakt. Vanaf de jaren zestig kenden we een instroom van migranten en vluchtelingen om economische, politieke en sociale redenen. In de geglobaliseerde wereld bevindt de natiestaat zich op een keerpunt. De toegenomen diversiteit heeft voor nieuwe spanningen gezorgd. In het publieke debat liggen de meningsverschillen soms mijlenver uit elkaar. Hoe gaan we om met deze spanningen en hoe kan een socialistisch verhaal een antwoord bieden op de sociale spanningen van vandaag.

 

Het publieke debat wordt vandaag vaak verengd tot een cultuurdebat waarin men zich afvraagt of de “cultuur van de nieuwkomers” wel verenigbaar is met “onze eigen cultuur”. Alsof onze eigen cultuur en de cultuur van de ander compleet los staan van elkaar. Als (enige) oplossing wordt de integratie en zelfs de assimilatie naar voor geschoven. Hierdoor gaat men voorbij aan de democratische en sociaal-economische verzuchtingen van minderheidsgroepen in onze samenleving.

 

Een belangrijk deel van het klassieke linkse stempubliek heeft zich laten verleiden door dit politiek discours, ondermeer omdat linkse partijen lange tijd hebben gezwegen over de reële samenlevingsproblemen en sociale spanningen die de globalisering teweeg heeft gebracht.  Er is dan ook dringend nood aan een duidelijke linkse visie op het multicultureel samenleven in onze maatschappij. Kunnen we een socialistisch verhaal opbouwen dat probeert te breken met de dominante focus op cultuurverschillen en de nadruk legt op een sociale en rechtvaardige samenleving waarin de sociaal zwakkere klassen worden beschermd. Kan het socialisme de sociale spanningen tussen autochtonen en allochtonen overbruggen en een tegenwicht vormen tegen het toenemende cultureel racisme?

 

Vragen:

  • In welke mate verschilt het linkse verhaal van het huidige dominante verhaal waarin cultuurverschillen centraal staan?
  • Kunnen we vanuit een socialistisch verhaal de huidige culturele breuklijnen overstijgen in de strijd voor een sociale en rechtvaardige maatschappij?
  • Welke vormen van racisme schuilen in het huidige integratiediscours?
  • Is een klassenanalyse nuttig in dit debat?
  • Moeten we hoegenaamd een onderscheid maken tussen allochtonen en autochtonen?
  • Is het debat over de diversiteit een nuttig debat? Moeten we het debat hoegenaamd nog voeren?

 

Sprekers:
Nadia Fadil is verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de K.U.Leuven, waar ze onderzoek verricht naar de religieuze en niet-religieuze beleving van Belgische-Maghrebijnen en naar de institutionalisering van de islam in België. Fadil is ook voorzitster van het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV).
Aleidis Devillé is sociologe en auteur van “schuilen in de schaduw” over mensen zonder wettelijk verblijf in België.
Sami Zemni is als professor verbonden aan de vakgroep Derde Wereld van de Universiteit Gent. Hij leidt er ‘The Middle East and North Africa Research Group (MENARG).

 

Moderator: Zohra Othman (advocate Progress Lawyers Network)